Nedan kan du läsa en specifikation om vad varje styrelsepost innebär.

Kårordförande:
– Sammankalla till kårstämmor och styrelsemöten senast 2 veckor i förväg.
– Upprätta dagordning till kårstämmor och styrelsemöten.
– Leda kårstämmor och styrelsemöten.
– Vara initiativtagare och tillse att styrelsens arbete fortskrider på ett effektivt sätt.
– Delegera uppgifter till övriga i kårstyrelsen.
– Se till att vice ordförande är insatt i aktuella ärenden.
– Sköta kårens kontakt med förbundet och konsulenterna.
– Sprida information från förbundet, och andra om det är aktuellt, till kårens medlemmar.
– Ansvara för kontinuerlig ledarvård i kåren.
– Bidra i styrelsearbetet.

Vice ordförande:
– Vara tillräckligt insatt för att kunna ersätta ordförande vid behov.
– Stötta och avlasta ordförande.
– Tillsammans med ledamot med webbansvar vara administratör för och ansvara för att inget olämpligt innehåll skrivs i kårens sociala medier.
– Bidra i styrelsearbetet.

Sekreterare:
– Skriva och distribuera protokoll från styrelsemöten och kårstämmor.
– Arkivera protokoll enligt styrelsens anvisning.
– Initiera arbetet med och sammanställa verksamhetsberättelse.
– Ansvara för att versamhetsberättelser och protokoll distribueras till diverse instanser efter årsmötet.
– Bidra i styrelsearbetet.

Kassör:
– Hålla bokföringen aktuell för kåren och scoutgårdens förvaltning.
– Sköta in och utbetalningar via kassan eller bankkonton.
– Redovisa aktuell ekonomisk status till kåren/styrelsen.
– Rapportera antal medlemmar och antal aktiviteter till förbundet.
– Rapportera antal medlemmar till kommunen.
– Rapportera antal medlemmar till distriktet.
– Lämna in påskrivet årsmötesprotokoll till banken.
– Bidra i styrelsearbetet.

Materialansvarig/Ledamot:
– Tar fram en inventarielista för scoutgårdens utrustning.
– Verka för att förvaringen av kårens material blir ändamålsenlig.
– Ansvara för kårens lägermaterial.
– Ansvara för att anpassa utrustningen inför läger.
– Ansvara för att iordningställa utrustningen efter läger.
– Tillse att utrustningsbehov tas upp inför budgetarbetet.
– Ansvara för att det finns städmaterial och städinstruktion i scoutgården, samt upprätta ett aktuellt städschema.
– Bidra i styrelsearbetet.

Webbansvarig/Ledamot:
– Uppdatera kårens hemsida med aktuella terminsprogram, kontaktuppgifter, kalender och nyheter.
– Uppdatera kårens sociala medier.
– Ansvara för att endast berörda personer kan bli medlemmar i och se innehållet i de sociala medier som tillhör kåren.
– Tillsammans med vice ordförande vara administratör för och ansvara för att inget olämpligt innehåll skrivs i kårens sociala medier.
– Lägga upp bilder i fotoalbumet på kårens hemsida.
– Ansvara för att inga foton på personer som inte har godkänt det hamnar på kårens hemsida eller i de sociala medier som tillhör kåren.
– Ansvara för att det finns tillräckligt med scoutdräkter och märken i scoutgården, samt beställa hem vid behov.
– Bidra i styrelsearbetet.

Utbildningsansvarig/Ledamot:
– Samla information om aktuella utbildningar inom förbundet, och utom förbundet då det är aktuellt, samt informera berörda medlemmar.
– Ansvara för att medlemsregistret uppdateras när kårens medlemmar har genomfört utbildning.
– Bidra i styrelsearbetet.

Ledamöter
– Tillsamans med webbansvarige inventera och köpa in scoutmaterial
– Materialkommitté